අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන ප‍්‍රධානය 2015 – මාතර

IMG_8762

අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරු මාතර පංතියේ සිසුන් අතරින් ඉහල සාර්ථකත්වයන් පෙන්නුම් කරනු ලැ‎බු සිසුන් 4 කට  තරුණ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන සහතික පත‍්‍ර ප‍්‍රධානය කිරීම 2015 ජුනි මස 27 වන දින මාතර සමූපාකාර මන්දිරයේදි පවත්වන ලදි. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ උපදේශක ජයන්ත වීරසිංහ මහතාද මේ අවස්ථාවට සහභාගී විය. IPS Student Forum තුළ විශාල කාර්ය ‏භාර්යයක් කළ […]

අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන ප‍්‍රධානය 2015 – ගාල්ල

IMG_8137

අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරු ගාල්ල පංතියේ සිසුන් අතරින් ඉහල සාර්ථකත්වයන් පෙන්නුම් කරනු ලැ‎බු සිසුන් 4 කට තරුණ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන සහතික පත‍්‍ර ප‍්‍රධානය කිරීම 2015 ජුනි මස 26 වන දින ගාල්ල සිපාරා ආයතනයේ ප‍්‍රධාන ශාලාවේදි පවත්වන ලදි. මෙහි විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා වූයේ දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග අමාත්‍ය නීතිඥ යූ.ජී.ඩි.ආරියතිලක මැතිතුමා ය. සිංහල භාෂාව පිළිබඳව ප්‍රවීණ […]

අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන ප‍්‍රධානය 2015 – ගම්පහ

IMG_7663

අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරු ගම්පහ පංතියේ සිසුන් අතරින් ඉහල සාර්ථකත්වයන් පෙන්නුම් කරනු ලැ‎බු සිසුන් 5 කට තරුණ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන සහතික පත‍්‍ර ප‍්‍රධානය කිරීම 2015 ජුනි මස 25 වන දින ගම්පහ මොන්ටානා ශාලාවේදි පවත්වන ලදි. මෙහිදි ලංකා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ පහ හමාරකට වැඩිය උපයනු ලැ‎බු ගම්පහ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පංතියේ හසිත චාමර දිසානායක සිසුවාට ටැබ් […]

අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන ප‍්‍රධානය 2015 – මහනුවර

IMG_7342

 අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරු නුවර පංතියේ සිසුන් අතරින් ඉහල සාර්ථකත්වයන් පෙන්නුම් කරනු ලැ‎බු  සිසුන් 7 කට තරුණ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන සම්මාන සහතික පත‍්‍ර ප‍්‍රධානය කිරීම 2015 ජුනි මස පළමුවන දින නුවර වැව රවුමේ සුදර්ශි ශාලාවේදි පවත්වන ලදි. මෙහිදි ලංකා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරකට වැඩිය උපයනු ලැ‎බු මහනුවර අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පංතියේ ඉසුරු පුෂ්පමාල් දසනායක සිසුවාට මයික්‍රොසොෆ්ට් […]