සහතික පත්‍රයේ මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ශිෂ්‍ය ඡායාරූපය ලබා දීම.

UploadPhoto

අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරු සිව්වන කණ්ඩායමේ සිසුන්ට නිකුත් කරන සහතික පත්‍රයේ මුද්‍රණය කිරීම සඳහා එම පාඨමාලාව හැදෑරු සියලුම සිසු සිසුවියන් විසින් තම උඩුකය වර්ණ ඡායාරූපයක් ලබා දිය යුතුය. අදාල ඡායාරූපය ආයතනය වෙත ලබා දීම මෙම වෙබ් පිටුව හරහා පමණක් සිදු කල යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබ ලබා දෙන ඡායාරූපය පහත ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත විය යුතුය.

  • අනිවාර්යයෙන්ම වර්ණ ඡායාරූපයක් විය යුතුය.

  • උඩුකය නිරුපනය වන්නක් විය යුතුය.

  • jpg, jpeg ආකාරයෙන් පැවතිය යුතුය. වෙනත් ආකාරයෙන් පවතින ඡායාරූප භාර ගනු නොලැබේ.

  • පසුබිම තනි වර්ණයකින් පැවතිය යුතුය.

  • උපරිම ධාරිතාවය මෙගා බයිට 2කි.

  • File name ලෙස ඔබගේ ශිෂ්‍ය අංකය ලබා දෙන්න. (උදා: CL25467.jpg)

පහත ෆෝරමය භාවිතයෙන් ඔබගේ ඡායාරූපය IPS  ආයතනය වෙත යොමු කරන්න.

 

සහතික පත්‍රයේ සඳහන් වියයුතු ආකාරයට ඔබගේ නම, ඉංග්‍රීසි අකුරින් මෙම කොටුවේ ටයිප් කරන්න.
ඔබ පාඨමාලාව හැදැරු නගරය මෙතැනින් තෝරාගන්න.

jpg, jpeg, jpe ආකාරයේ Files පමණි. File name එක ලෙස ඔබගේ ශිෂ්‍ය අංකය ලබා දෙන්න.