අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන ප‍්‍රධානය 2015 – ගම්පහ

අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරු ගම්පහ පංතියේ සිසුන් අතරින් ඉහල සාර්ථකත්වයන් පෙන්නුම් කරනු ලැ‎බු සිසුන් 5 කට තරුණ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන සහතික පත‍්‍ර ප‍්‍රධානය කිරීම 2015 ජුනි මස 25 වන දින ගම්පහ මොන්ටානා ශාලාවේදි පවත්වන ලදි.

මෙහිදි ලංකා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ පහ හමාරකට වැඩිය උපයනු ලැ‎බු ගම්පහ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පංතියේ හසිත චාමර දිසානායක සිසුවාට ටැබ් පරිගණකයක් ප‍්‍රධානය කිරීම ද සිදුවිය.

ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යවසායක අධ්‍යයන පීඨයේ කථිකාචාර්යය චන්න ගජනායක මහතාගේ සුරතින් මෙම ත්‍යාග හා සහතික පත් ප‍්‍රධානය සිදු කරන ලදි.

මෙම උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා පහත දැක්වේ.